Statut

Rozdział I  -Postanowienia ogólne

§ 1.
Towarzystwo Wędkarskie Pogorzyce, zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem działa zgodnie z Konstytucją R.P a także na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r.nr 20 poz.104 i z 1990 r. nr 14 poz.86) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2.
Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 3.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Towarzystwa jest miejscowość Pogorzyce.

§ 4
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II-Cele i formy działania Towarzystwa

§ 5.
Cele Towarzystwa:
-ochrona wód i racjonalne użytkowanie stawu rybnego Pogorzyce,
-organizowanie wędkarstwa jako formy czynnego wypoczynku,
-stwarzanie członkom dogodnych warunków wędkowania,
-działalność z zakresu sportu wędkarskiego,
-promocja wędkarstwa wśród młodzieży,
-szeroko rozumiana działalność proekologiczna oraz przeciwdziałanie patologiom
-społecznym takim jak : alkoholizm i narkomania.

§ 6.
Towarzystwo realizuje swoje cele, między innymi, poprzez:
-opiekę nad stawem Pogorzyce ( racjonalna gospodarka rybacko-wędkarska, -zagospodarowanie otoczenia stawu, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, kłusownictwem itp.),
-zrzeszanie osób zainteresowanych wędkarstwem i działalnością ekologiczną,
-działalność informacyjną i szkoleniową,
-działalność wydawniczą realizującą cele statutowe Towarzystwa,
-organizowanie form wypoczynku na bazie stawu Pogorzyce,
-organizowanie konkursów o tematyce wędkarskiej i ekologicznej oraz przyznawanie nagród,
-propagowanie idei wędkarstwa,
-nawiązywanie kontaktów z organizacjami, których cele są zbieżne z celami
Towarzystwa,
-prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody przeznacza się na działalność statutową, na podstawie zezwoleń wydanych przez kompetentne organy administracji.

Rozdział III-Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 7.

Członkostwo w Towarzystwie jest dobrowolne.

§ 8.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
-członków zwyczajnych,
-członków wspierających.

§ 9.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która chce realizować jego statutowe cele i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa oraz przedstawi opinię co najmniej dwóch członków Towarzystwa.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne dla Towarzystwa.

§ 10.

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd Towarzystwa.
W razie odmowy przyjęcia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania odmowy.
Odmowa przyjęcia musi być wyrażona w formie pisemnej.

§ 11.
Członek zwyczajny Towarzystwa, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ma prawo:
uczestniczyć w Walnym Zebraniu,
wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa na zasadach określonych niniejszym Statutem,
kierować postulaty, wnioski i skargi do władz Towarzystwa,
uprawiać wędkarstwo w wodach, w których Towarzystwo jest uprawnione do rybactwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
korzystania z urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez zarząd,
występować wspólnie z innymi członkami zwyczajnymi z inicjatywą uchwałodawczą na Walnym Zebraniu.

§ 12.
Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
przestrzegać postanowień statutu, wydanych na jego podstawie przepisów, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
brać czynny udział w pracach Towarzystwa, w tym uczestniczyć w Walnych Zebraniach,
opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 13.
Członkostwo ustaje wskutek:
-rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
-wykluczenia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych,
-skreślenia z listy członków na skutek 12 miesięcznego zalegania z opłatą składek członkowskich,
-skreślenia z listy członków w przypadku nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

§ 14.

Skreślenie z listy członków następuje w wyniku uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów.
Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Towarzystwa przysługuje, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, odwołanie do Walnego Zebrania.
Uchwała Walnego Zebrania w sprawie skreślenia jest ostateczna.

§ 15.
Członek zwyczajnie Towarzystwa może z wyboru pełnić tylko jedną funkcję we władzach Towarzystwa.

Rozdział IV-Władze Towarzystwa

§ 16.

Władzami Towarzystwa są:
-Walne Zebranie,
–Zarząd,
-Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
Uchwały władz, z wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Statutem, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Obrady Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
§ 17.

1.Walnie Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2.W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie
zwyczajni Towarzystwa, a z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
3.Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz na rok.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek ¼ członków zwyczajnych.
5.Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 2 miesięcy od otrzymania żądania lub wniosku, o którym mowa w pkt. 4.
6.O terminie i miejscu Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia. O formie powiadomienia przesądza uchwała Walnego Zebrania.

§ 18.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.uchwalanie programu działalności Towarzystwa,
2. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności,
3.uchwalanie zmian Statutu,
4.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
5.uchwalanie ordynacji wyborczej i wewnętrznych regulaminów Towarzystwa,
6.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o przyjęciu do Towarzystwa i skreśleniu członków z list członkowskich,
7.podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisje Rewizyjną oraz członków zwyczajnych Towarzystwa, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz,
8.zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i wykonania budżetu.

§ 19.
1.Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa.
2.Zarząd składa się z 5 osób wybranych spośród członków zwyczajnych Towarzystwa Uchwałą Walnego Zebrania, podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uzupełnianie składu Zarządu wybranych na skutek uzupełnienia, upływa wraz z końcem kadencji całego Zarządu.
3.Zarząd wybiera spośród swych członków Prezesa Towarzystwa i jego Zastępcę.
4.Wyboru Zarządu, Prezesa oraz Zastępcy dokonuje się w głosowaniu jawnym.

§ 20.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
2. wybór Prezesa, jego Zastępcy, Skarbnika i Sekretarza Towarzystwa,
3. ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa,
4. ustalenie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich,
5. występowanie na Walnym Zebraniu z inicjatywą uchwałodawczą,
6. zwoływanie Walnych Zebrań,
7. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia nowych członków i skreślenia z
list członkowskich,
8. prowadzenie ewidencji członków,
9. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa,
10. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
11. występowanie do właściwych organów administracji z wnioskami o wydanie zezwoleń na prowadzenie przez Towarzystwo działalności gospodarczej,
12 rozpatrywanie sporów wynikłych w obrębie Towarzystwa.

§ 21.

1.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
2.Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiące.

§ 22.
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
2.Komisja składa się z 3 członków wybranych spośród członków zwyczajnych Towarzystwa uchwałą Walnego Zebrania podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej następuje w trybie wskazanym w Statucie dla wyboru Komisji Rewizyjnej, jednak kadencja członków Komisji Rewizyjnej wybranych na wskutek uzupełnienia upływa wraz z końcem kadencji całej Komisji Rewizyjnej.
3.Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym.

§ 23.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. wybór Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza Komisji Rewizyjnej,
2. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa a w szczególności jego gospodarki finansowej,
3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. przedstawienie zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,
5. występowanie na Walnym Zebraniu z inicjatywą uchwałodawczą.

§ 24.
1.Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz na rok.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 25.
Inicjatywę uchwałodawczą na Walnym Zebraniu mają:
1. Zarząd,
2. Komisja Rewizyjna,
3. ¼ członków zwyczajnych Towarzystwa, jednak nie mniej niż 10 osób.

Rozdział V-Majątek Towarzystwa

§ 26.

Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Majątek Towarzystwa powstaje z opłat wpisowych, składek członkowskich, dochodów z majątku, dochodów z działalności statutowej i gospodarczej, darowizn, zapisów i adnotacji.
§ 27.

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie prezesa lub jego Zastępcy i innego członka Zarządu.
Zarząd może udzielić, w drodze uchwały, pełnomocnictwa szczególnego do działań określonych w pkt. 1, innym członkom zwyczajnym Towarzystwa.

Rozdział VI-Zmiana Statutu

§ 28.
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością kwalifikowania 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa.

Rozdział VII-Rozwiązanie Towarzystwa
§ 29.
1.Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa.
2.W razie rozwiązania się Towarzystwa na podstawie własnej uchwały, likwidatorem Towarzystwa staje się Zarząd.
3.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Dodaj komentarz